Kdo jsme ?

Společnost pro kriminalistiku je nezávislou, nepolitickou a dobrovolnou organizací, spolkem sdružující zájemce zejména na profesním základě rozvoje kriminalistiky a příbuzných oborů.

Z činnosti našich členů

Historie trestu smrti v Rusku - I

03.04.2017 23:13
>>

Historie trestu smrti v Rusku - II

03.04.2017 21:52
>>

Historie trestu smrti v Rusku - III

03.04.2017 20:10
>>

Historie trestu smrti v Rusku - IV

20.03.2017 20:00
>>

Podívejte se

10.03.2017 11:07
Vážení a milí členové SpK i návštěvníci našich stránek.Dovolte mi, Vás upozornit  na pořad Hyde Park Civilizace, který nedávno vysílala Česká televize. Máte možnost podívat se a poslechnout si výjimečného člověka, jakým je bývalý šéf pražské "mordparty", plukovník Jiří Markovič. Je to jeden z...
>>

Dokonalý zločin neexistuje

09.07.2016 22:48
Paní Květa Maďarová nám zaslala velmi zajímavý odkaz na práci plk. RNDr. Hanu Eliášovou, Ph.D. z Kriminalistického ústavu PČR.Každá kost, která se v Česku najde a není zjevně archeologickým nálezem, skončí v její laboratoři. Forenzní antropoložka Hana Eliášová, jež pracuje...
>>

Eyedea Recognition a Europol

09.07.2016 22:08
Evropský policejní úřad Europol ( European Police Office) který patří pod Evropskou unii, se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti. Prosazuje právo v oblastech praní špinavých peněz a jejich padělání, obchodu s drogami, vozidly, lidmi a kulturními statky.Pracuje...
>>

Co nového na pitevně

09.07.2016 22:01
Není nic jistějšího ve Vašem životě než SMRT. Zajímáte se o ni? Co o ní víte? Obcházíte ji statečně? Z hlediska klinického lékaře o ní psát nebudu. Zjistila jsem na vlastní kůži, že lidské umírání má nekonečné množství podob, stejně jako vnímání příchodu smrti samotné a bolest umírajícího...
>>

Ruské vězeňské tetování

31.05.2016 22:47
Lebka se zkříženými hnáty na rameni vězně naznačuje, že si odpykává doživotní trest.Ve věznicích po celém světě  je tetování často důležitou součástí uniformy vězně. Zčásti tím demonstrují prokázané trestné činy, za které si odpykávají trest  a je to také způsob dorozumívání...
>>
<< 1 | 2

Prohlášení GDPR

Prohlášení o souhlasu s podmínkami GDPR

16.12.2018 15:20
Vážení členové SpK,v souladu s nařízením rady EU č. 2016/679 (GDPR) s vedením osobních údajů, které jsou použity pro evidenční účely a interní použití SpK, nejsou předávány třetím stranám a nejsou použity pro marketiongové účely se více dozvíte v sekci pro členy. Jménem rady SpK Pavel Kubát
>>

Historie projektu

Vítejte na našich stránkách,  

které poskytují základní informace a představu o Společnosti pro kriminalistiku a jejích aktivitách. Tato společnost byla založena podle tehdejších platných zákonů jako občanské sdružení s názvem Československá společnost pro kriminalistiku (ČSSK) a bylo ustaveno 22. května 1990 s cílem sdružovat nejen ty, pro které se stala kriminalistika životní profesí, ale i ty, kteří mají odborný zájem o kriminalistiku a příbuzné obory.  Na jejím vzniku se podílelo několik osobností z řad kriminalistické teorie a praxe, především pak prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Ing. Přemysl Liška, CSc., prof. JUDr. Jan Musil, CSc., JUDr. Jan Hlaváček a další pracovníci tehdejšího  Kriminalsitického ústavu VB, právnických fakult UK v Praze a UK v Bratislavě, tehdejší Vysoké školy SNB a dalších odborných kriminalistických, kriminologických a soudně-lékařských pracovišť. V době vzniku měla ČSSK 65 členů. Prvním předsedou ČSSK byl zvolen prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc, tajemníkem JUDr. Jan Hlaváček z tehdejšího Kriminalistického ústavu VB. Ten rovněž přišel s myšlenkou a nápadem vydávání vlastního časopisu společnosti a později též vytvořil první webovou stránku společnosti. Společnost byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení dne 31. května 1990. Po rozpadu ČSFR a vznikem České republiky v roce 1993 se společnost přejmenovala na Společnost pro kriminalistiku (SpK). Po účinnosti nového občanského zákoníku v roce 2014, společnost stanovy transformovala a dále vyvíjí činnost jako zapsaný spolek (z.s.) a je uveden ve veřejném seznamu - spolkovém rejstříku, viz.: or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=737184&typ=PLATNY  

Zaměření, činnost

V souladu se svými stanovami je nezávislou, nepolitickou a dobrovolnou organizací jejíž infrastruktura je postavena pouze na iniciativě a zájmech členů. V činnosti Společnosti pro kriminalistiku neexistují žádné povinné aktivity, ale podle ročních plánů a zejména podle aktuálních zájmů svých členů jsou besedy zaměřovány zejména na popularizaci kriminalistiky a příbuzných oborů, zejména z oblasti forenzních věd a to jak mezi odbornými autoritami z jednodlivých oborů, tak i na veřejnosti. Díky ochotě vedení Muzea Policie ČR se několikráte za rok v jejich porostorách konají přednášky odborníků na aktuální téma, na které navazují besedy. Zájem vyvolaly například přednášky z různých oblastí kriminalistiky, soudního lékařství, entomologie, psychologie, elektroniky, drog, ale i písmoznalectví, digitalizace podpisů a historie policie a četnictva. Mezi přednášejícími nechyběl ani známý filmový režisér, odborník na ekologii, soudní znalec - restaurátor, odborník na informační systémy či dětský psycholog. Velkému zájmu se také těšily zájezdy do Rakouského Scharnsteinu a do Vídně, kde má "Muzea zločinu" náš zahraniční člen Mag. Harald Seyrl, odborník na kriminalistiku.  

Financování
Společnost pro kriminalistiku je nevýdělečný, nepodnikající zapsaný spolek, žije výhradně z členských příspěvků ev. sponzorských darů a veškerou její činnost nezištně organizuje a zajišťuje rada.

Časopis a webové stránky
Spojovacím článkem téměř 150 členů SpK byl do roku 2016 "Quick report", který pravidelně informoval o akcích a činnosti Společnosti pro kriminalistiku v tzv. papírové podobě, rozesílaný buď e-mailem nebo v tištěné formě. Od roku 2017  vznikají nové webové stránky a tato aktivita Rady Společnosti pro kriminalistiku se přenesla výlučně do elektronické podoby na stránky www.spkcz.cz , sekce "Pro členy". Nejnovější poznatky z oboru kriminalistiky mohou členové získávat i v časopise Kriminalistický sborník (pokud čtenář získá audit k odběru periodika), z oboru kriminologie v časopise Kriminalistika, které vydává Kriminalistický ústav Praha.

Významní členové
Ve vedení SpK se v průběhu její existence vystřídala řada odborníků a známých osobností, z nichž je možno jmenovat prof. JUDr. Ing. Viktora Poradu, DrSc, prof. JUDr. Jana Musila CSc. dr.h.c., bývalého rektora Policejní akanemice ČR, JUDr. Michala Dlouhého Ph.D., histrorika, policistu a spisovatele, doc. MUDr. Michala Dogošiho, CSc., soudního znalce, doc. PhDr. prof. MUDr. Miroslava Hirta, CSc., soudního znalce, doc. RNDr. Jiřího Hrbka, CSc., prof. Ing. Vladimíra Smejkala CSc. LL.M., soudního znalce, prof. PhDr. Jiřího Strause, DrSc., soudního znalce a vysokoškolského profesora, doc. Ing. Jaroslava Suchánka, CSc., vysokoškolského profesora, doc. Ing. Renatu Štablovou CSc., JUDr. Pavla Vojnu, DrSc. a řadu dalších. Zapomenout nemůžeme zejména na JUDr. Jana Hlaváčka, dlouholetého ředitele Kriminalistického ústavu a JUDr. Josefa Kohouta, který ač byl v důchodovém věku stále se aktivně staral o autorství a redigování spolkového periodika Quick reportu. Bohužel dnem 12.9.2017 se s ním již nesetkáme. Rovněž si zaslouží i připomenutí jména současného předesedy SpK JUDr. Jiřího Straky, neboť i on má zásluhy na rozvoji celé společnosti za dobu jeho několika funkčních období.

Pro naše členy i všechny ostatní

Vážení,

na našich stránkách chceme nabídnout jak informace veděcko-populární pro širokou večejnost, která se zabývá kriminalistikou nebo příbuznými obory jen okrajově nebo čistě amatérsky, tak i členské informace, které se týkají členů Společnosti pro kriminalistiku. Současně se zaměříme i na historii a na zajímavosti z oboru. Pro rok 2016 jsme si předsevzali další cíle s tím, že bychom rádi vstoupili do bližší spolupráce s obdobnými spolky a zahraničními organizacemi, které se zabývají jak historii, tak i současností práce policie, kriminalistiky i kriminologie. O těchto našich aktivitách vás budeme informovat v průběhu celého roku. Předpokládáme, že tato součinnost bude nejen podnětná, ale že bude i přínosná pro práci celé SpK, potažmo přinese možnosti rozšíření naší činnosti o další podněty.

Členství a přihlášky
Zaujala Vás Společnost pro kriminalistiku a máte zájem stát se jejím členem? Máte několik možností: buď telefonicky nebo e-mailem kontaktujete některého z členů rady, kontakty na: https://www.spkcz.cz/kontakty/ nebo se obraťte na některého ze členů společnosti ve svém okolí. Obdržíte základní informační materiály a tiskopis přihlášky. Přihlášku, kterou musí doporučit některý ze stávajících členů společnosti, doručíte představenstvu. Přihláškou žádáte o přijetí a současně dáváte souhlas s evidováním Vašich osobních údajů v členské databázi Společnosti pro kriminalistiku. Po odsouhlasení Vaší přihlášky, zaplacení zápisného (činí 250,- Kč) a členského příspěvku ve výši 250,- Kč na rok 2016, se stáváte řádným členem. Po přijetí je Vám vydán členský průkaz, který má kromě identifikační hodnoty i funkci volné vstupenky na všechny akce pořádané Společností pro kriminalistiku. 

Stanovy SpK

Stanovy platné po Valném zasedání dne 22.5.2019 - aktuální znění

08.04.2016 19:20
Schválené stanovy ze dne 23.2.2016 jsou zveřejněny na stránkách veřejného rejstříku MS ČR na adrese: or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=43027189&subjektId=737184&spis=322410
>>

Archiv publikovaných informací a článků

Sherlock Holmes v rozhlase

08.09.2017 23:14
Milí čtenáři. K detektivně laděnému létu významně přispívá nejen četba knihy,ale i poslech. Český rozhlas Praha nám nabízí četbu na pokračování. Arthur ConanDoyle - Slavné případy Sherlocka Holmese. Je nutno poznament, že s rozhlasem spolupracoval spřátelený Institut pro studium života a díla SH....
>>

Kriminalistický ústav Praha a forenzní genetika zvířat

19.07.2016 21:01
Nová metoda odhalování zločinu. Nehumánní genetika. Výzkumný projekt znalců Kriminalistického ústavu Policie České republiky v Praze opět dokazuje svoji vysokou úroveň. Nabízím zajímavý článek k...
>>

SpK zve

03.06.2016 22:20
Dne  24. 3. 2016 má v Praze premiéru zdařile natočený film Já, Olga Hepnarová (2016), který je zcela mimo kontext současně natáčených filmů s kriminální tématikou a velmi rychle diváka vtahuje do myšlenkového světa Olgy i do hrůzy, kterou svým činem spáchala... Přijďte sami...
>>

Rozhlasový cyklus "Po stopách s zločinu"

10.02.2016 23:16
40 dílný mluvený cyklus dokudramat o dobrodružství české kriminalistiky v období let 1918-1980.Kasaři, padělání (bankovky, umělecká díla, rakousko-uherské přetisky, potravinové lístky), drogy (výroba, distribuce, prodej), nucená prostituce, pašování, loupeže, vraždy, znásilnění, finanční podvody,...
>>

Vyhledávání

© 2015-2022 Všechna práva vyhrazena. Úprava stránek 14:02.06.05.2022

Vytvořeno službou Webnode